Politica de confidențialitate

www.randi-computers.ro este proprietatea societății RANDI COMPUTERS SRL.

Societatea RANDI COMPUTERS SRL respectă confidențialitatea datelor clienților și se angajează să nu transmită datele personale ale clienților sau utilizatorilor către terți (persoane fizice sau juridice), să nu le comercializeze, să nu le ofere gratuit, să nu se angajeze în schimburi de date cu terți sau alți utilizatori ai site-ului www.randi-computers.ro Datele personale ale clienților și utilizatorilor vor fi utilizate doar pentru realizarea scopului în care au fost introduse (ex. efectuarea comenzii, gestionarea magazinului), pentru informări comerciale cu privire la serviciile randi-computers.ro cât și în scopuri statistice necesare randi-computers.ro.
Nota de informare privind protectia datelor personale:
Potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Societatea RANDI COMPUTERS SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care clienții sau utilizatorii le furnizează.
Activitatea de colectare și prelucrare a datelor cu caracter persoanal este conformă prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).


Prin acceptarea termenilor și condițiilor prevăzute în prezenta secțiune, utilizatorii și clienții randi-computers.ro sau societații RANDI COMPUTERS SRL sunt informați cu privire la următoarele:

1. Identitatea operatorului de date cu caracter personal.

Operator de date cu caracter personal este societatea RANDI COMPUTERS SRL, cu sediul în Turda, str. Ion Opris, nr. 3, bloc B2, ap. 34, jud. Cluj, având CUI 41548702 și J12/3315/2019.


2. Categoriile de date prelucrate.

Colectăm următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, telefon, fax, adresa de domiciliu sau reședința, adresa de email, date bancare, date de geolocație și date de trafic și adrese de IP. De asemenea, pe lângă aceste categorii de date menționate anterior, prelucrăm și codul numeric personal. Datele sunt limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.


3. Scopul prelucrarii.

Prelucrăm datele în scopul de a opera și livra comenzile efectuate de utilizatori, de a asigura buna administrare a magazinului online, de a întocmi statistici, de a elabora și oferi clienților și utilizatorilor săi strategii de marketing și publicitate, de a comunica aspecte promoționale și informații despre produse și servicii noi lansate. Datele sunt colectate doar pentru aceste scopuri și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.


4. Temeiului prelucrarii.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în scopul derulării raporturilor comerciale între operator și beneficiarii serviciilor oferite de operator. Furnizarea tuturor datelor solicitate este obligatorie pentru a beneficia de serviciile oferite de randi-computers.ro. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal solicitate de randi-computers.ro sau de societatea RANDI COMPUTERS SRL atrage imposibilitatea de a beneficia de serviciile randi-computers.ro.
Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing și publicitate are la bază consimțamântul persoanei vizate, care se acordă prin acceptarea termenilor și condițiilor prevăzute în prezenta secțiune.


5. Drepturile persoanei vizate.

Prin acceptarea termenilor și condițiilor prevăzute în prezenta secțiune, utilizatorul (persoana vizată) am luat cunoștință despre:

  • dreptul de a solicita operatorului accesul la datele mele personale;
  • dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare;
  • dreptul la ștergerea datelor în cazul în care (a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (b) persoana vizată iși retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (c) persoana vizată se opune prelucrării în mod întemeiat (d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;
  • dreptul la restricționarea prelucrarii dacă (a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor; (b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (d) persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;
  • dreptul la portabilitatea datelor;
  • dreptul la opoziție, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
  • existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;
  • faptul că furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligație legală, datele fiind necesare pentru facturare cât și contractuală, datele fiind necesare pentru încheierea și executarea contractului din care face parte prezenta anexă.
Nota: Aceste drepturi prevăzute de Regulamentul UE 2016/679 se coroborează cu cele prevăzute de Legea nr. 677/2001, respectiv: dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, de modificare a datelor, de ștergere a datelor, de opoziție, dreptul de a fi informat asupra împrejurării dacă datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operator, dreptul de a obține rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a caror prelucrare nu este conformă legii cât și transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conformă legii, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.
Exercitarea acestor drepturi se face în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, prin cerere scrisă datată și semnată expediată prin poștă cu confirmare de primire pe adresa operatorului.

6. Destinatarul datelor cu caracter personal.

Destinatarul datelor cu caracter personal este operatorul, precum și orice autoritați față de care există obligația legală de divulgare.


7.Perioada de stocare.

Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este de 10 ani cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul au fost sistate serviciile oferite de randi-computers..ro, această durată fiind legată de obligațiile legale ale operatorului în materie de fiscalitate si contabilitate.


8. Declaratie de consimtamant.

Prin acceptarea termenilor și condițiilor prevăzute în prezenta secțiune, utilizatorul (persoana vizată) își dă în mod expres consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către operator, pentru scopurile prevăzute mai sus.
Utilizatorul are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, prin cerere scrisă adresată operatorului iar retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
Consimțământul este acordat în mod liber și este necondiționat, în sensul că executarea contractului, inclusiv prestarea serviciului nu este condiționată de consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care nu este necesară pentru derularea raporturilor comerciale cu operatorul.
Orice informație care este trimisă prin intermediul formularului de contact va fi folosită ținând cont de dreptul la confidențialitate și de politica de confidențialitate a operatorului.
Orice modificare a regulilor de confidențialitate va fi publicată la adresa web www.randi-computers.ro/politica-de-confidentialitate/